Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst Kinderfysiotherapie

In de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en de kinderfysiotherapeut(e) op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Op het moment dat u een behandeling aangaat bij Fysio4kids gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • Toestemming te geven aan de behandelend kinderfysiotherapeute van Fysio4Kids voor het opvragen van informatie ten behoeve van de behandeling met de: huisarts/specialist/jeugdarts/leerkracht/schoolbegeleidingsdienst/logopedie/ergotherapie/
 • Psycholoog/orthopedagoog/maatschappelijk werk/anders nl.
 • Toestemming te geven voor het digitaal verzenden van rapportage naar de huisarts en/of specialist en/of school en/of jeugdarts en/of logopedist en/of ergotherapeut.
 • In te stemmen met het samengestelde en besproken behandelplan
 • Dat u uw kind heeft geïdentificeerd via een geldig identiteitsbewijs en/of uw eigen identiteitsbewijs.
 • De juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend kinderfysiotherapeute inzake eerder ondergane behandeling(en) (kinder)fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar.
 • Bij geen of onvoldoende vergoeding voor onderzoek en/of behandeling van de verbijzonderde vorm kinderfysiotherapie, de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven te betalen.
 • Op de hoogte zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het aantal door de verzekeraar vergoede behandelingen en de overschrijding hiervan. U dient hiervoor op de hoogte te zijn van uw verzekeringspolis.
 • Toestemming te geven aan de kinderfysiotherapeute voor het doorgeven van uw e-mailadres ten behoeve van een klanttevredenheidsonderzoek die vanuit de zorgverzekeraar verzorgd wordt.
 • Dat u veranderingen in de zorgverzekering van uw kind tijdig aan ons doorgeeft.
 • Op de hoogte te zijn van het feit dat bij niet tijdig (24 uur van tevoren, via whatsapp of mail) afzeggen van de behandeling deze voor 100% bij u in rekening wordt gebracht (let op dit kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar).  
 • Op de hoogte te zijn van de huisregels en de geldende tarieven, die te vinden zijn op de website en in de patiënten map in de wachtkamer en hiermee akkoord te gaan.
 • Bij verzuim van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is Fysio4Kids gerechtigd incassomaatregelen te treffen. De betalingsvoorwaarden kunt u lezen in de patiëntenmap in de wachtkamer.
 • Op de hoogte te zijn van het feit dat er recht op inzage is in het patiëntendossier van uw kind door zowel u als ouders en met uw toestemming door collega’s en vertegenwoordigers van een geregistreerd auditbureau (zoals LDK) indien van toepassing.
 • Op de hoogte te zijn van het feit dat Fysio4Kids niet aansprakelijk is voor schade en vermissing van uw bezittingen
 • Dat u als ouder(s)/verzorger(s) minimaal 70% van de behandelingen (gedeeltelijk) aanwezig bent.
×